Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AB TRANS Artur i Lilla Bieniaszewscy s.c.
  • Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
  • Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest właściciel firmy: Lilla Bieniaszewska, Artur Bieniaszewski
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.